Olet täällä

Nurmesnevan tuulivoiman osayleiskaava

Pyhäjärven kaupunki kaavoittaa Nurmesnevan alueelle tuulivoima osayleiskaavan.

Kaavaprosessi on vireilletulovaiheessa. 

Tältä sivulta löytyy informaatio ja käsittely/nähtävilläolomateriaalit koko kaavaprosessin ajan.

 

Info Nurmesnevan tuulivoiman yleiskaavasta:

Myrsky Energia Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Pyhäjärven kaupungin ja Kärsämäen kunnan Riitamaan-Nurmesnevan alueelle.

Hankkeessa suunnitellaan kokonaisuudessaan enintään 53 tuulivoimalaa, joista noin 17 sijoittuu Nurmesnevan alueelle, Pyhäjärven kaupungissa. Sähkönsiirron osalta tutkitaan ensijaisena vaihtoehtona uuden voimajohdon rakentamista Pysäysperän sähköasemalle Haapajärvellä.
Tuulivoimalat on suunniteltu toteutettavan 6-10 MW tehoisina napakorkeuden ollessa enintään 300 metriä.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelun tavoitteet ja lähtökohdat, laadittavat selvitykset, miten tehdään vaikutusten arviointi, osallistuminen ja tiedottaminen kaavahankkeessa sekä aikataulu kaavoitukselle.
Kaupunki laatii prosessissa Nurmesnevan alueelle oikeusvaikutteisen osayleiskaavan, joka toimii alueelle rakennettavan tuulivoiman perustana.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus toimii yhteysviranomaisena. Ely-keskus tarkistaa YVA-selostuksen ja antaa siitä perustellun päätelmän ennen kaavan siirtymistä ehdotusvaiheeseen.
 
Kaavaprosessin aikataulun tavoite on, että kaava etenee luonnosvaiheeseen syksyllä 2022 ja ehdotusvaiheeseen v. 2023 puoleen väliin mennessä ja vahvistetaan loppuvuonna 2023.