Olet täällä

Projektit ja hankkeet

Pyhäjärven kaupungin hallinnoimat ja sen osallisena olevat kehittämishankkeet
 
SUMU-hankkeen kohderyhmänä ovat heikossa työmarkkina-asemassa olevat työnhakijat ja osatyökykyiset sekä pitkään
työmarkkinoiden ulkopuolella olleet henkilöt. SUMU-hankkeen osallistujien kokonaistilannetta kartoitetaan
Työterveyslaitoksen Kykyviisari-kyselyn avulla. Tavoitteena on osallistujan kokonaistilanteen ylläpitäminen ja/tai kohentaminen
sekä työllisyyden edistäminen monialaisessa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Asiakkaan palvelutarpeista lähtevien 
uudenlaisten palvelukokonaisuuksien kehittäminen tuo kestävän talouden näkökannalta katsottuna säästöjä.
 
SUMU-hanke Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma
Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja
toimintakyvyn parantaminen.
 
Toteutumisaika: 1.3.2017 – 29.2.2020 
Hakija ja hallinnoija: Pyhäjärven kaupunki Haettu rahoitus: 299 325e, josta ESR:n osuus 80% ja hakijan osuus 20%. 
 
Yhteystiedot
SUMU-hankkeen työntekijät 040 350 7192 / 040 351 5192.
 
Underground Rescue
Hankkeen tavoitteena on kehitttää Pyhäsalmen kaivoksen ainutlaatuista maanalaista infrastruktuuria hyödyntävä työturvallisuuden koulutus-, harjoittelu-, kehittämis- ja innovaatioympäristö. Kohderyhmänä mm. kaivosyhtiöt ja niiden aliurakoitsijat, rakennusteollisuus, energiateollisuus,
ydinvoimaloiden pelastusyksiköt, tutkimuslaitokset ja alueelliset palo & pelastuslaitokset. Hanke on saanut positiivisen rahoituspäätöksen 25.6.2019 ja hankkeen päätoteuttajana on Pyhäjärven kaupunki.

Hankkeen edetessä yhteistyötä tiivistetään yritysten kanssa ja sitä kautta luodaan pohjaa liiketoiminnallisiin mahdollisuuksiin hankkeen päätyttyä.

Pohjois-Pohjanmaan liitto on myöntänyt hankkeelle alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain (8/2014) 7 §:n nojalla tukea yhteensä 213 250 € vuodelle 2019.

Hankkeen toteutusaika: 01.01.2019 – 31.12.2021
Hankkeen kokonaisbudjetti: 739 228€
Hankkeen kumppanit: J&T Technology Oy, Posiva Oy, Agnico Eagle Oy, Anglo American Exploration – Finland AA Sakatti Mining Oy, Sotkamo Silver AB, M-Solutions Oy, Pyhäsalmi Mine Oy, Dräger Finland Oy, Heat-It Oy, Pyhäjärven kaupunki, Suomen Palopäällystöliitto SPPL, Centria Ammattikorkeakoulu Oy, Oulun Yliopisto Kerttu Saalasti Instituutti  ja Nihak Ry.

Hankkeen esite on saaatavilla täällä.

Hankkeen virallinen tiedotustaulu on saatavilla täällä.

Lisätiedot: Projektipäällikkö Risto Mäkeläinen, +358 40 620 5682, risto.makelainen@pyhajarvi.fi

Bioenergiaterminaali
Hankkeen tavoitteena on selvittää konsepti, miten Pyhäsalmen kaivoksen alueella sijaitsevassa bioenergiaterminaalissa tapahtuva metsäperäisten biomassojen kuivaus sekä tulevaisuuden älykkäiden puutuotteiden raaka-aineiden jatkojalostaminen voitaisiin tehdä taloudellisesti kannattavasti geotermistä lämpöä ja muita alueen hukkalämmön lähteitä hyödyntäen. Hanke toteutetaan toteutettavuusselvityksenä, josta tuloksena syntyy kustannustehokas konsepti, jolla luodaan tehoa Pyhäjärven ja ympäröivän toiminta-alueen bio- ja kiertotalouteen.

Hankkeen edetessä yhteistyötä tiivistetään yritysten kanssa ja sitä kautta luodaan pohjaa liiketoiminnallisiin mahdollisuuksiin hankkeen päätyttyä.

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus on myöntänyt hankkeeseen valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain (9/2014) nojalla yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta yhteensä 62 370€.

Hankkeen toteutusaika: 01.08.2018 – 31.12.2019
Hankkeen kokonaisbudjetti: 89 119€
Hankkeen kumppanit: Pyhäjärven Kehitys Oy, Pyhäjärven kaupunki, Pyhäsalmen Kaivos Oy ja Nihak Ry

Hankkeen A3 tiedotustaulu on saatavilla täällä.

Lisätiedot: Projektipäällikkö Martti Kettunen, +358 40 144 0326, martti.kettunen@pyhajarvi.fi