Varhaiskasvatus

Kunnallinen varhaiskasvatus palvelua on saatavissa perheiden tarpeita vastaavasti, kunnan järjestämänä ja valvomana, varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti.
 
KESKIÖSSÄ LAPSEN ETU
 
  • Varhaiskasvatus on osa lapsen hyvää kasvua, oppimista ja kehitystä tukevaa lähiyhteisöä
  • Huoltajien valinnanmahdollisuuksia varhaiskasvatuspalveluissa tuetaan kunnan päättämin keinoin
  • Varhaiskasvatus rakentaa yhdessä esiopetuksen ja perusopetuksen kanssa lapselle oppimisen polkua
  • Varhaiskasvatuspalvelut tukevat ja täydentävät kotien kasvatustehtävää ja vastaavat omalta osaltaan pyhäjärvisten lasten hyvinvoinnista
  • Keskeisenä periaatteena on yhteistyö sekä huoltajien että muiden lapsen elämään vaikuttavien tahojen kanssa
  • Varhaiskasvatus on perheille maksutonta 1.8.2020 alkaen
 
Varhaiskasvatukseen osallistuminen on huoltajien päätettävissä
Varhaiskasvatuksen palvelut on tarkoitettu kaikille alle kouluikäisille pyhäjärvisille lapsille.
Varhaiskasvatuspalvelujen tavoitteena on tukea jokaisen lapsen kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista
ja edistää hyvinvointia.
Varhaiskasvatus rakentaa yhdessä esiopetuksen ja perusopetuksen kanssa lapselle oppimisen polkua,
jossa vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista lapsi osallistuu esiopetukseen. Pyhäjärvellä esiopetusta järjestetään Ikosen alakoululla.
Varhaiskasvatuksen tehtävänä on antaa kaikille lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet varhaiskasvatukseen.
 
Vanhemmat tai muu huoltaja voivat valita vanhempainrahakauden päätyttyä:
* hoitavatko lapsen kotona
* valitsevatko kunnallisen varhaiskasvatuksen päiväkodissa tai perhepäivähoidossa
* valitsevatko yksityisen varhaiskasvatuksen yksityisen hoidon tuella
 
Lapsen kotihoitoa tuetaan
* lasten kotihoidon tuella
* kotihoidon tuen Pyhäjärven kuntalisällä
 
Perheet voivat hyödyntää myös Perhekeskus Aarnolan palveluja
* avoimet perhekerhot
* lastenkerhot
* leikkikenttätoiminta kesäisin
 
Varhaiskasvatus - lähipalvelua lapsikuntalaisten tarpeisiin
Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka.
Varhaiskasvatusta järjestetään Pyhäjärven kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti.
Kaikille alle kouluikäisille lapsille järjestetään mahdollisuus kunnan järjestämään varhaiskasvatukseen.
Vanhempien vuorotyön ajaksi lapselle järjestetään varhaiskasvatusta illalla, yöllä ja viikonloppuna, arki- ja juhlapyhinä.
Tällöin hoito järjestään hoitosopimuksella sovittujen aikojen mukaisesti.
Kunnallisen varhaiskasvatuksen järjestämiseksi tarvitaan vanhemman tai muun huoltajan hakemus. Katso tarkemmin kohdat Varhaiskasvatuksen palveluohjaus ja Varhaiskasvatuspaikan hakeminen.
 
Lapsen tuen tarpeet
Kehityksen ja oppimisen tuki kuuluu kaikille sitä tarvitseville varhaiskasvatusikäisille lapsille. Varhaiskasvatus auttaa ja tukee lasta ja hänen perhettään silloin, kun lapsi tarvitsee kehitykseen ja oppimiseen tukea.
Varhaiskasvatuksen pedagogiikassa huomioidaan sekä yksittäisen lapsen tuen tarpeet että varhaiskasvatuksen lapsiryhmien toimintatavat ja toimintaympäristöt.
Tuen tarpeessa olevan lapsen oppimisen polkua rakennetaan yhteisenä jatkumona varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja esiopetuksesta kouluun. Lapsen ja perheen tuen tarpeesta riippuen tehdään yhteistyötä sekä huoltajien että muiden lapsen elämään vaikuttavien ja tukitoimien järjestämiseen osallistuvien tahojen kanssa.
Varhaiskasvatusikäistä lasta ja hänen perhettään voidaan tukea myös sosiaali- ja terveyspalveluilla, mm. lapsiperheiden kotipalvelu ja perhetyö, perhekeskuksen järjestämät kerhot ja leikkikenttätoiminta, erityissairaanhoidon tuki tai terapiat.
 
Palveluohjaus
Kunnat vastaavat siitä, että varhaiskasvatusta on saatavissa kunnan järjestämänä tai valvomana perheiden tarpeita vastaavasti, ja päättää varhaiskasvatuksen toiminta-ajoista ja käytännöistä.
Varhaiskasvatuksen palvelutoimisto tarjoaa lasten huoltajille opastusta ja neuvontaa tarjolla olevista varhaiskasvatuspalveluista.
 
Lisätietoa pyhäjärvisten lapsiperheiden palveluista ja etuuksista: