Olet täällä

Varhaiskasvatus

           
KESKIÖSSÄ LAPSEN ETU
 
 • Varhaiskasvatus on osa lapsen hyvää kasvua, oppimista ja kehitystä tukevaa lähiyhteisöä
   
 • Huoltajien valinnanmahdollisuuksia varhaiskasvatuspalveluissa tuetaan kunnan päättämin keinoin
   
 • Varhaiskasvatus rakentaa yhdessä esiopetuksen ja perusopetuksen kanssa lapselle oppimisen polkua
   
 • Varhaiskasvatuspalvelut tukevat ja täydentävät kotien kasvatustehtävää ja vastaavat omalta osaltaan pyhäjärvisten lasten hyvinvoinnista
   
 • Keskeisenä periaatteena on yhteistyö sekä huoltajien että muiden lapsen elämään vaikuttavien tahojen kanssa
   
 • Varhaiskasvatus on perheille maksutonta 1.8.2020 alkaen
 
 
Varhaiskasvatukseen osallistuminen on huoltajien päätettävissä
 
Varhaiskasvatuksen palvelut on tarkoitettu kaikille alle kouluikäisille pyhäjärvisille lapsille.
Varhaiskasvatuspalvelujen tavoitteena on tukea jokaisen lapsen kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista    
ja edistää hyvinvointia. 
Varhaiskasvatus rakentaa yhdessä esiopetuksen ja perusopetuksen kanssa lapselle oppimisen polkua,
jossa vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista lapsi osallistuu esiopetukseen. Pyhäjärvellä esiopetusta järjestetään Ikosen alakoululla.
Varhaiskasvatuksen tehtävänä on antaa kaikille lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet varhaiskasvatukseen. 
 
Vanhemmat tai muu huoltaja  voivat  valita vanhempainrahakauden päätyttyä:
                        * hoitavatko lapsen kotona
                        * valitsevatko kunnallisen varhaiskasvatuksen päiväkodissa tai perhepäivähoidossa
                        * valitsevatko yksityisen varhaiskasvatuksen yksityisen hoidon tuella
 
Lapsen kotihoitoa tuetaan
                        * lasten kotihoidon tuella
                        * kotihoidon tuen Pyhäjärven kuntalisällä
 
Perheet voivat hyödyntää myös PPKY Selänteen Perhekeskus Aarnolan palveluja
                        * avoimet perhekerhot
                        * lastenkerhot
                        * leikkikenttätoiminta kesäisin
 
              
 
Varhaiskasvatus - lähipalvelua lapsikuntalaisten tarpeisiin
 
Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka.
Varhaiskasvatusta järjestetään Pyhäjärven kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti.
Kaikille alle kouluikäisille lapsille järjestetään mahdollisuus kunnan järjestämään varhaiskasvatukseen.
Vanhempien vuorotyön ajaksi lapselle järjestetään varhaiskasvatusta illalla, yöllä ja viikonloppuna, arki- ja juhlapyhinä.
Tällöin hoito järjestään hoitosopimuksella sovittujen aikojen mukaisesti.
Kunnallisen varhaiskasvatuksen järjestämiseksi tarvitaan vanhemman tai muun huoltajan hakemus. Katso tarkemmin kohdat Varhaikasvatuksen palveluohjaus ja Varhaiskasvatuspaikan hakeminen.
 
 
Lapsen tuen tarpeet
 
Varhaiskasvatus  auttaa ja tukee lasta ja hänen perhettään silloin, kun lapsi tarvitsee kehitykseen ja oppimiseen tukea.
Varhaiskasvatuksessa lapsen tarvitsemien tukitoimien järjestämisen perustana on aiemmin, ennen lapsen varhaiskasvatuksen aloitusta, todettu erityisen tuen tarve tai varhaiskasvatuksessa olevan lapsen huoltajien ja varhaiskasvatushenkilöstön yhteinen havainto. Tuen tarve, toiminnan suunnitelu ja arviointi selvitetään lapsen yksilöllistä varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa. Tuki toteutetaan mahdollisimman pitkälle yleisten varhaiskasvatuspalvelujen yhteydessä siten, että lapsi toimii ryhmän tasavertaisena jäsenenä. Toimintaa järjestetään tarvittessa pienryhmissä, ja ryhmissä toimii avustajia. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja ohjaa/konsultoi tarvittaessa varhaiskasvatuksen henkilöstöä. Lapsen ja perheen tuen tarpeesta riippuen tehdään yhteistyötä sekä huoltajien että muiden lapsen elämään vaikuttavien ja tukitoimien järjämiseen osallituvien tahojen kanssa.    
Varhaiskasvatusikäistä lasta ja hänen perhettään voidaan tukea myös sosiaali- ja terveyspalveluilla mm. lapsiperheiden kotipalvelu ja perhetyö, perhekeskuksen järjestämät kerhot ja leikkikenttätoiminta, erityissairaanhoidon tuki tai terapiat.
 
 
Palveluohjaus
 
Kunnat vastaavat siitä, että varhaiskasvatusta on saatavissa kunnan järjestämänä tai valvomana perheiden tarpeita vastaavasti, ja päättää varhaiskasvatuksen toiminta-ajoista ja käytännöistä.
Varhaiskasvatuksen palvelutoimisto tarjoaa lasten huoltajille ohjausta ja neuvontaa tarjolla olevista varhaiskasvatuspalveluista.
 
 
 
 
 
Lisätietoa pyhäjärvisten lapsiperheiden palveluista ja etuuksista: