Varhaiskasvatuksen palveluohjaus

 

Tiivistelmä palveluohjauksesta

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUOHJAUS

Antaa yleistä neuvontaa ja opastusta varhaiskasvatuksen erilaisista vaihtoehdoista.
Opastaa perheitä asiakaslähtöisesti varhaiskasvausjärjestelyihin ja hakemiseen liittyvissä asioissa
Ohjaa oikeaan palveluun, jos perhe ei tiedä keneen ottaa yhteyttä tai kysyä lasten ja perheiden palveluista.
Vastaa nimellä esitettyihin kysymyksiin ja palautteeseen.
Henkilökohtainen asiointi palvelutoimistossa ajanvarauksella

TIETOA, OPASTUSTA JA NEUVONTAA VERKOSSA, PUHELIMESSA JA PALVELUTOIMISTOSSA

 • tietoa kunnallisesta varhaiskasvatuksesta, yksityisestä varhaiskasvatuksesta ja lastenhoidon tuista sekä muista varhaiskasvatusikäisten palveluista
 • opastusta asiakaan tarpeiden mukaisen varhaiskasvatuksen järjestämiseksi
 • neuvontaa varhaiskasvatuksen palveluissa asioinnista, erityisesti varhaiskasvatusta aloitettaessa ja palvelujen tarpeen muuttuessa (perheen muutostilanteet ja siirtymävaiheet palvelusta toiseen)
 • tietoa asiakkaan oikeuksista ja tietosuojasta

PALVELUOHJAUKSELLISTA ASIAKASTYÖTÄ

 • varhaiskasvatuksen palveluiden suunnittelua, hankkimista ja yhteensovittamista
 • palvelujen järjestämistä asiakaskohtaisesti lapsen ja perheen tarpeen ja elämäntilanteen mukaisesti, edistäen käyttäjä- ja kysyntäkeskeistä palvelutapaa
 • palvelujen tarve sovitaan käytettävissä olevien resurssien mukaisesti yhdessä asiakkaan kanssa ja palveluista tehdään asiakaspäätökset
 • neuvontaa ja ohjausta henkilökohtaisilla asiakaskäynneillä

PALVELUJEN YHTEENSOVITTAMISTA

 • lapsen etua ja perheen hyvinvointia tukevia palveluja koskevia yhteisneuvotteluja perheen kanssa lapsen ja hänen perheensä tarvitseman tuen järjestämiseksi
 • yli hallinnollisten organisaatiorajojen tapahtuvaa toimintaa, jossa eri ammattiryhmät työskentelevät monitoimijaisesti asiakkaan tarpeiden mukaisesti
 • tehtävistä ja vastuista sovitaan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmassa selkeästi ja asiakaskohtaisesti lapsen edun mukaisesti
 • perustuu lasten ja perheiden kanssa työskentelevien viranomaisten väliseen yhteisten toimintatapojen määrittelyyn
 • tarvittaessa ratkotaan yhdessä palvelujärjestelmän toiminnan ja yhteistyön ongelmakohtia

PALAUTEKANAVA

 • voit antaa varhaiskasvatuksen palveluja koskevaa palautetta osoitteeseen vk.palvelutoimistoatpyhajarvi.fi (vk.palvelutoimisto(at)pyhajarvi.fi)
 • saat palvelutoimistosta henkilökohtaisen vastauksen nimellä esitettyihin kysymyksiisi tai palautteeseesi

YHTEYDENOTTO, MUISTUTUS JA HALLINTOKANTELU

Yhteydenotto
Kun lapsen huoltajalla on kysymyksiä tai huolta lapsensa varhaiskasvatuksen arjesta tai toimintatavoista, on suositeltavaa ottaa asia puheeksi hoitopaikan henkilöstön tai tarvittaessa esimiehen kanssa. Puheeksiotto on tehokas, ja usein nopein tapa asioiden selvittämiseksi ja ratkaisemiseksI. Jos on tapahtunut virheitä tai on epäilyjä asian huonosta hoidosta, asioihin voi olla mahdollista saada korjaus käydyn keskustelun perusteella.

Muistutus
Varhaiskasvatuksen laatuun tai siihen liittyvään kohteluun tyytymättömällä lapsen vanhemmalla tai muulla huoltajalla on kuitenkin myös oikeus tehdä muistutus (Varhaiskasvatuslaki 540/2018 54 §)

 • tehdään toiminnasta vastaavalle päiväkodin johtajalle, toimipaikan vastuuhenkilölle tai varhaiskavatuksen johtavalle viranhaltijalle (sivistysjohtajalle)
 • tehdään kirjallisesti, mutta erityisestä syystä se voidaan tehdä myöskin suullisesti
 • kirjataan ja siihen annetaan kirjallinen vastaus kohtuullisen ajan kuluessa muistutuksen tekemisesestä

Hallintokantelu
Hallintokanteluun sovelletaan, mitä hallintolain 8a luvussa säädetään

 • koskee julkista hallitotehtävää hoitavan lainvastaista menettelyä tai velvollisuuden täyttämättä jättämistä
 • tehdään toimintaa valvovalle viranomaiselle ja tehdään kirjallisesti tai valvovan viranomaisen suostumuksella suullisesti
 • valvova viranomainen voi harkinnallaan siirtää kantelun muistutuksena viranhaltijan tai toimipaikan esimiehen käsiteltäväksi
 • siirrosta tehtävä ilmoitus kantelun tekijälle ja toimipaikan on annettava tieto kanteluun annetusta vastauksesta siirron tekijälle

TIETOSUOJA JA REKISTERÖIDYN OIKEUDET

 • varhaiskasvatuksen asiakkaiden henkilötietoja käytetään varhaiskasvatuksen järjestämiseen, toteuttamiseen ja palveluista laskuttamiseen.
 • tietoja tallennetaan varhaiskasvatuksen hallinnon tietojärjeslmään
 • kunta tallentaa varhaiskasvatuslain mukaisesti varhaiskasvatusta koskevaa tietoa valtakunnalliseen tietovaranto Vardaan
 • tietoja käyttävät vain ne henkilöt, jotka niitä työssään tarvitsevat ja heitä sitoo vaitiolovelvollisuus
 • manuaalisesti käsiteltävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa ja niiden käyttöä valvotaan.
 • rekisteröidyn oikeudet perustuvat EU:n tietosuoja-asetukseen 
   

YHTEYSTIEDOT

 • hoitopaikan haku ja maksut: sähköinen haku ja palvelulomakkeet
 • lastenhoidon tuet
 • yksityinen päivähoito
 • varhaiskasvatuksen kehittäminen ja palvelujen koordinointi

SOSIAALIASIAMIES

 • sosiaaliasaimiehen tehtävänä on neuvoa varhaiskasvatuksen asiakkaita varhaiskasvatuksen lainsäädännön soveltamiseen liittyvissä asioissa
 • tiedottaa asiakkaan oikeuksista
 • toimii asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
 • seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehittymistä kunnassa ja antaa siitä vuosittain selvitys kunnanhallitukselle
 • sosiaaliasiamiehen palvelut ovat maksuttomia
 • sosiaaliasiamiehenä toimii Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde, yhteystiedot.

Varhaiskasvatuksen palvelutoimisto sijaitsee Päiväkoti Hoijakassa

Päiväkodinjohtaja Katja Malila
Marjoniementie 1
86800 PYHÄSALMI
Puh. 044 445 7966
Henkilökohtainen asiointi ajanvarauksella.
katja.malilaatpyhajarvi.fi