Olet täällä

Varhaiskasvatuksen palveluohjaus

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUOHJAUS

Varhaiskasvatuksen palvelutoimisto on asiakkaiden varhaiskasvatuspalveluihin vaikuttamisen kanava, joka järjestää varhaiskasvatuksen palveluohjausta. Palveluohjauksesta asiakas saa tietoa varhaiskasvatuspalvelujen eri vaihtoehdoista, maksuihin liittyvistä asioista ja siitä miten palveluihin haetaan, jotta hän voi valita lapselleen ja perheelleen sopivat hoitojärjestelyt.
Palveluja järjestettäessä toimitaan asiakaslähtöisesti ja lapsen huoltaja otetaan mukaan yhteistyöhön kumppanina. Varhaiskasvatuspalvelut järjestetään lapsen ja hänen perheensä elämäntilanteen mukaisesti ja huomioiden lapsen edun mukainen palvelujen tarve. Varahaiskasvatuksen palveluja järjestetään asiakkaan asemaa koskevien määräysten ja asiakastietoja koskevan tietosuojalain mukaisesti.

 

PALVELUNEUVONTAA

 • neuvoa ja ohjausta asiakkaan varhaiskasvatuksen järjestämistä koskeviin kysymyksiin
 • tietoa varhaiskasvatuksen palveluista liittyen kunnallisiin päivähoitopaikkoihin, yksityiseen päivähoitoon ja lastenhoidon tukiin ja muihin varhaiskasvatusikäisten palveluihin
 • neuvontaa varhaiskasvatuksen palveluissa asioinnista, erityisesti päivähoitoa aloitettaessa ja muutokset palvelujen tarpeessa (perheen muutostilanteet ja siirtymävaiheet)
 • tietoa asiakkaan oikeuksista ja tietosuojalaista varhaiskasvatuksessa
 • tietoa verkossa, puhelimessa ja palvelutoimistossa asioiden

 

PALVELUOHJAUKSELLISTA ASIAKASTYÖTÄ

 • varhaiskasvatuksen palveluiden suunnittelua, hankkimista ja yhteensovittamista
 • palvelujen järjestämistä asiakaskohtaisesti lapsen ja perheen tarpeen ja elämäntilanteen mukaisesti, edistäen käyttäjä- ja kysyntäkeskeistä palvelutapaa
 • palvelujen tarve sovitaan käytettävissä olevien resurssien mukaisesti yhdessä asiakkaan kanssa ja palveluista tehdään asiakaspäätökset
 • neuvontaa ja ohjausta henkilökohtaisilla asiakaskäynneillä

 

PALVELUJEN YHTEENSOVITTAMISTA

 • lapsen etua ja perheen hyvinvointia tukevia palveluja koskevia yhteisneuvotteluja perheen kanssa lapsen ja hänen perheensä tarvitseman tuen järjestämiseksi 
 • yli hallinnollisten organisaatiorajojen tapahtuvaa toimintaa, jossa eri ammattiryhmät työskentelevät monitoimijaisesti asiakkaan tarpeiden mukaisesti
 • tehtävistä ja vastuista sovitaan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmassa selkeästi ja asiakaskohtaisesti lapsen edun mukaisesti
 • perustuu lasten ja perheiden kanssa työskentelevien viranomaisten väliseen yhteisten toimintatapojen määrittelyyn
 • tarvittaessa ratkotaan yhdessä palvelujärjestelmän toiminta- ja yhteistyön ongelmakohtia

 

PALAUTEKANAVA

 • voit antaa varhaiskasvatuksen palveluja koskevaa palautetta osoitteeseen vk.palvelutoimisto@pyhajarvi.fi
 • saat palvelutoimistosta henkilökohtaisen vastauksen nimellä esitettyihin kysymyksiisi tai palautteeseesi

 

YHTEYDENOTTO, MUISTUTUS JA HALLINTOKANTELU

Yhteydenotto
Kun lapsen huoltajalla on kysymyksiä tai huolta lapsensa varhaiskasvatuksen arjesta tai toimintatavoista, on suositeltavaa ottaa asia puheeksi hoitopaikan henkilöstön tai tarvittaessa esimiehen kanssa. Puheeksiotto on tehokas, ja usein nopein tapa asioiden selvittämiseksi ja ratkaisemiseksI. Jos on tapahtunut virheitä tai on epäilyjä asian huonosta hoidosta, asioihin voi olla mahdollista saada korjaus käydyn keskustelun perusteella.

Muistutus
Varhaiskasvatuksen laatuun tai siihen liittyvään kohteluun tyytymättömällä lapsen vanhemmalla tai muulla huoltajalla on kuitenkin myös oikeus tehdä muistutus (Varhaiskasvatuslaki 540/2018 54 §)

 • tehdään toiminnasta vastaavalle päiväkodin johtajalle, toimipaikan vastuuhenkilölle tai varhaiskavatuksen johtavalle viranhaltijalle (sivistysjohtajalle)
 • tehdään kirjallisesti, mutta erityisestä syystä se voidaan tehdä myöskin suullisesti
 • kirjataan ja siihen annetaan kirjallinen vastaus kohtuullisen ajan kuluessa muistutuksen tekemisesestä

Hallintokantelu
Hallintokanteluun sovelletaan, mitä hallintolain 8a luvussa säädetään

 • koskee julkista hallitotehtävää hoitavan lainvastaista menettelyä tai velvollisuuden täyttämättä jättämistä
 • tehdään toimintaa valvovalle viranomaiselle ja tehdään kirjallisesti tai valvovan viranomaisen suostumuksella suullisesti
 • valvova viranomainen voi harkinnallaan siirtää kantelun muistutuksena viranhaltijan tai toimipaikan esimiehen käsiteltäväksi 
 • siirrosta tehtävä ilmoitus kantelun tekijälle ja toimipaikan on annettava tieto kanteluun annetusta vastauksesta siirron tekijälle

 

TIETOSUOJA  JA  REKISTERÖIDYN OIKEUDET

 • varhaiskasvatuksen asiakkaiden henkilötietoja käytetään varhaiskasvatuksen järjestämiseen, toteuttamiseen ja palveluista laskuttamiseen.
 • tietoja tallennetaan varhaiskasvatuksen hallinnon tietojärjeslmään (Abilita päivähoito) ja mobiilikirjaus- ja viestintäjärjestelmään (Päikky)
 • kunta tallentaa varhaiskasvatuslain mukaisesti varhaiskasvatusta koskevaa tietoa valtakunnalliseen tietovaranto Vardaan
 • tietoja käyttävät vain ne henkilöt, jotka niitä työssään tarvitsevat ja heitä sitoo vaitiolovelvollisuus 
 • manuaalisesti käsiteltävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa ja niiden käyttöä valvotaan.
 • rekisteröidyn oikeudet perustuvat EU:n tietosuoja-asetukseen   
   

YHTEYSTIEDOT

 • varhaiskasvatuksen palvelutoimiston toiminnasta vastaa varhaiskasvatuksen ohjaaja Sirpa Lipponen
 • voit ottaa yhteyttä ma - pe klo 9:00 -11:00
 • hoitopaikan haku ja maksut: sähköinen haku ja palvelulomakkeet 
 • lastenhoidon tuet
 • yksityinen päivähoito
 • varhaiskasvatuksen kehittäminen ja palvelujen koordinointi

 

SOSIAALIASIAMIES

 • sosiaaliasaimiehen tehtävänä on neuvoa varhaiskasvatuksen asiakkaita varhaiskasvatuksen lainsäädännön soveltamiseen liittyvissä asioissa
 • tiedottaa asiakkaan oikeuksista
 • toimii asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
 • seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehittymistä kunnassa ja antaa siitä vuosittain selvitys kunnanhallitukselle
 • sosiaaliasiamiehen palvelut ovat maksuttomia
 • sosiaaliasiamiehenä toimii Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen potilas- ja sosiaaliasiamies, yhteystiedot

 

 

Varhaiskasvatuksen palvelutoimisto
Ollintie 26 86800 PYHÄSALMI
Puhelin 044-4457 669
henkilökohtainen asiointi ajanvarauksella
vk.palvelutoimisto@pyhajarvi.fi