Olet täällä

Kunnallisen varhaiskasvatuksen vaihtoehdot

Kuvituskuva: leppäkerttu

                KUNNALLISEN VARHAISKASVATUKSEN VAIHTOEHDOT

Vanhemmilla tai muilla huoltajilla on vanhempainrahakauden päätyttyä mahdollisuus valita lapsensa hoidon järjestämiseksi  kunnallinen varhaiskasvatus, kotihoidon tuki tai yksityisen hoidon tuki.
Tukia haetaan KELA:lta. 
Kotihoidon ja yksityisen hoidon tukea ei makseta lapsen ollessa kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.

Kotihoidon tuki
Tukea voi saada perhe, jonka alle 3-vuotias lapsi ei ole kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa. Lasta voi hoitaa jompikumpi vanhemmista tai muu hoitaja (esim. sukulainen) tai yksityisen varhaiskasvatuksen tuottaja (esim.  yksitynen päiväkoti).Lasten kotihoidon tukeen kuuluu hoitoraha sekä hoitolisä, johon vaikuttavat perheen tulot. Hoitorahaan eivät vaikuta perheen tulot. Vanhemmat voivat siis olla töissä tai esim. palkallisella vuosilomalla kotona ja saada hoitorahaa.

Kotihoidontuen kuntalisä
Pyhäjärvellä maksetaan kotihoidontuen kuntalisää, jonka ehdot perustuvat lasten kotihoidon ja yksityisen hoidontukea koskevaan lakiin (1128/96) Maksatusperusteista päättää vuosittain kaupunginvaltuusto. Pyhäjärven kaupunki on on tehnyt  Kansaneläkeaitoksen kanssa sen maksamisesta perheille sopimuksen ajalle 1.1.2020 - 31.12.2020
Kuntalisää perheet voivat hakea kotihoidon tuen hakemuksen yhteydessä KELA:sta. 

Kuntalisän maksamisen ehdot: 

 • lapsen hoitajan osalta, että lasta, josta maksetaan kotihoidon tukea, hoitaa vanhempi
 • lapsen ikää koskien, että kotihoidon tuessa kuntalisä maksetaan vain perheen nuorimmasta kotihoidon tuen piirissä olevasta lapsesta
 • kuntalisä maksetaan perheen nuorimmasta alle 3-vuotiaasta lapsesta
 • muita ehtoja                 - perheen kaikista lastenhoidon tukeen oikeuttavaista lapsista on valittu maksettavaksi kotihoidon tukea
                                      -  lasten kotihoidon tuen piirissä olevista lapsista ei makseta kuntalisää, mikäli perheelle
                                         maksetaan vanhempainpäivärahaa
                                      -  kuntalisää maksetaan täydeltä kuukaudelta 
 • poikkevat perusteet     -  perheessä on vaikeasti tai syvästi kehitysvammainen lapsi, joka on vammaispalvelulain mukaisessa
                                         varhaiskasvatuksessa ja perheessä on toinen kotihoidossa oleva kotihoidon tukeen oikeutettu lapsi
                                      -  lasten kotihoidon tukeen oikeutetulla perheellä on lastensuojelun asiakkuus,
                                         jossa lapsen edun mukaisesti on järjestetty lapselle kunnallinen varhaiskasvatus

Kuntalisän suuruus on 150 €/kk

 

Lasten yksityisen hoidon tuki
Tukea voi hakea perhe, jonka alle kouluikäistä lasta hoitaa perheen palkkaama hoitaja tai yksityisen päivähoidon tuottaja. Lasten yksityisen hoidon tukeen kuuluu hoitoraha sekä perheen tulojen perusteella hoitolisä. Molemmat maksetaan erikseen jokaisesta tukeen oikeuttavasta lapsesta. Yksityisen hoidon tuki maksetaan hoidon tuottajalle, jonka Pyhäjärven kaupunki on hyväksynyt.
Yksityiseen varhaiskasvatukseen osallistuvalla lapsella on oikeus sivistystoimen järjestämään esiopetukseen.


Tilapäinen varhaiskasvatus 
Lapselle on mahdollista saada väliaikaiseen tarpeeseen tilapäinen hoitopaikka, hoidon tarve 1-5 pv. Hoito järjetetään päiväkodeissa henkilökunnan työtilanteen mukaisesti. Maksun suuruus 15 €/pv/lapsi.
Kotihoidontuen tai yksityisen hoidon tuen saaminen ei ole este tilapäisen paikan käytölle. Tilapäistä hoitoa haetaan paperisella hakemuksella, joka toimitetaan varhaiskasvatuksen palvelutoimistoon. Katso myös kohta varhaiskasvatuspaikan hakeminen. 

 

Isyysrahajakso
Lapsella, josta maksetaan isyysrahaa ei ole oikeutta käyttää päivähoitopaikkaa isyysrahajakson aikana.
Isyysrahajaksosta johtuvasta poissaolosta ilmoitetaan  muutoslomakkeella lapsen hoitopaikaan ja varhaiskasvatuksen palvelutoimistoon viimeistään kaksi viikkoa ennen isyysrahajakson suunniteltua alkamista. Muutosilmoitukseen on liitettävä Kelan päätös isyysrahakaudesta.
Päivähoidosta ei peritä maksua siltä ajalta, kun hän on kotona isyysrahajaksolla. Lapsen päivähoitoidon kuukausimaksua alennetaan poissaoloa vastaavasti.
Päivähoidon maksuttomuus ei koske muita päivähoidossa olevia sisaruksia.