Kunnallisen varhaiskasvatuksen vaihtoehdot

KUNNALLISEN VARHAISKASVATUKSEN VAIHTOEHDOT

Varhaiskasvatusikäisten lasten hoidontukijärjestelmä on vaihtoehto kunnalliseen varhaiskasvatukseen osallistumiselle. Kaikkia hoito- ja tukimuotoja tuetaan julkisin varoin.Vanhemmilla tai muilla huoltajilla on vanhempainrahakauden päätyttyä mahdollisuus valita lapsensa hoidon järjestämiseksi kunnallinen varhaiskasvatus, kotihoidon tuki tai yksityisen hoidon tuki.
Tukia haetaan KELA:lta.
Kotihoidon ja yksityisen hoidon tukea ei makseta lapsen ollessa kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.

Kotihoidon tuki
Tukea voi saada perhe, jonka alle 3-vuotias lapsi ei ole kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa. Lasta voi hoitaa jompikumpi vanhemmista tai muu hoitaja (esim. sukulainen) tai yksityisen varhaiskasvatuksen tuottaja (esim. yksitynen päiväkoti).Lasten kotihoidon tukeen kuuluu hoitoraha sekä hoitolisä, johon vaikuttavat perheen tulot. Hoitorahaan eivät vaikuta perheen tulot. Vanhemmat voivat siis olla töissä tai esim. palkallisella vuosilomalla kotona ja saada hoitorahaa.

Kotihoidontuen kuntalisä
Pyhäjärvellä maksetaan harkinnanvaraista tukea, kotihoidon tuen kuntalisää, jonka ehdot perustuvat lasten kotihoidon ja yksityisen hoidontukea koskevaan lakiin (1128/96). Kuntalisällä vahvistetaan lapsiperheiden työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisen valinnanvapautta ja hyvinvoinnin tukemista. Maksatusperusteista päättää vuosittain kaupunginvaltuusto.
Kuntalisää perheet voivat hakea kotihoidon tuen hakemuksen yhteydessä KELA:sta.

Lasten kotihoidontuen piirissä olevien lasten kuntalisän maksamisen edellytykset:

  • lasta hoitaa vanhempi
  • perheen kaikista lastenhoidon tukeen oikeuttavaista lapsista on valittu maksettavaksi kotihoidon tuki
  • kuntalisää maksetaan vain perheen nuorimmasta alle 3-vuotiaasta lapsesta
  • kuntalisää ei makseta kotihoidontuen piirissä olevista lapsista samalta ajalta kuin perheelle on myönnetty vanhempainpäivärahaa
  • kuntalisää maksetaan täydeltä kuukaudelta

Kuntalisän suuruus on 150 €/kk perheen nuorimmasta alle 3-vuotiaasta lapsesta

Lasten yksityisen hoidon tuki
Tukea voi hakea perhe, jonka alle kouluikäistä lasta hoitaa perheen palkkaama hoitaja tai yksityisen päivähoidon tuottaja. Lasten yksityisen hoidon tukeen kuuluu hoitoraha sekä perheen tulojen perusteella hoitolisä. Molemmat maksetaan erikseen jokaisesta tukeen oikeuttavasta lapsesta. Yksityisen hoidon tuki maksetaan hoidon tuottajalle, jonka Pyhäjärven kaupunki on hyväksynyt.
Yksityiseen varhaiskasvatukseen osallistuvalla lapsella on oikeus sivistystoimen järjestämään esiopetukseen.


Isyysrahajakso

Lapsella, josta maksetaan isyysrahaa, ei ole oikeutta käyttää päivähoitopaikkaa isyysrahajakson aikana.
Isyysrahajaksosta johtuvasta poissaolosta ilmoitetaan muutoslomakkeella lapsen hoitopaikaan ja varhaiskasvatuksen palvelutoimistoon viimeistään kaksi viikkoa ennen isyysrahajakson suunniteltua alkamista. Muutosilmoitukseen on liitettävä Kelan päätös isyysrahakaudesta.
Päivähoidosta ei peritä maksua siltä ajalta, kun hän on kotona isyysrahajaksolla. Lapsen päivähoitoidon kuukausimaksua alennetaan poissaoloa vastaavasti.
Päivähoidon maksuttomuus ei koske muita päivähoidossa olevia sisaruksia.