Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatuksen arvoperusta

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

Pyhäjärven kaupunki on ottanut käyttöön valtakunnallisten perusteiden mukaisesti laaditun ja uudistetun kunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman, sivistyslautakunta 10.9.2019 § 6. Suunnitelma on suomenkielinen.
Suunnitelma on paikallinen varhaiskasvatuslain mukainen linjaus varhaiskasvatuspalvelujen ja lasten varhaiskasvatuksen järjestämiseksi, ja koskee kaikkia varhaiskasvatusyksiköitä Pyhäjärvellä.

Varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti varhaiskasvatus toimii osana Pyhäjärven kaupungin sivistyspalveluja, ja järjestää varhaiskasvatuslain mukaista tavoitteellista kasvatusta, opetusta ja hoitoa varhaiskasvatusikäisille lapsille. Varhaiskasvatuksessa huomioidaan useiden toimijatahojen rinnakkainen työskentely lapsen ja hänen perheensä kanssa sekä toimijoiden työskentelytapojen yhteensovittaminen uudistuvan varhaiskasvatuksen kanssa.
Pyhäjärvellä varhaiskasvatuksen tavoitteena on sekä laadukkaan lapsuuden vaaliminen että laadukkaiden lapsuuspalvelujen järjestäminen. Lapsivaikutusten arviointi huomioidaan kunnallisessa päätöksenteossa varhaiskasvatuksen palveluja organisoitaessa ja resursseja jaettaessa.

Jokaiselle varhaiskasvatukseen osallistuvalle lapselle laaditaan lapsikohtainen varhaiskasvatuksen suunnitelma, jonka lähtökohtana on lapsen etu ja osallisuus

  • Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan jokaiselle päiväkodissa ja perhepäivähoidossa olevalle lapselle yhdessä lapsen huoltajien kanssa
  • Suunnitelman avulla asetetaan yhteisiä tavoitteita ja sovitaan yhdessä siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä kehitystä, oppimista ja hyvinvointia edistetään suunnitelmallisesti varhaiskasvatuksessa
  • Tarvittaessa suunnitelmassa huomioidaan lapsen kehityksen ja oppimisen tuki ja sen toteteuttaminen, jossa huomiodaan monialainen yhteistyö
  • Suunnitelmien toteutumista seurataan ja tarkistetaan huoltajien kanssa tarvittaessa

Hoitopaikkojen lapsiryhmien toiminnan suunnittelussa ja toimintaympäristöjen kehittämisessä huomioidaan lasten varhaiskasvatusuunnitelmien mukaiset tavoitteet ja arjen pedagogiikan kehittäminen.
Suunnitelmien toteutumista seurataan ja arvioidaan varhaiskasvatuksen kehittämiseksi ja lasten kehityksen ja oppimisen edellytysten turvaamiseksi. Kunnallisen varhaiskasvatuksen painotuksia ja tavoitteita tarkennetaan vuosittain talous- ja toimintasuunnitelmia laadittaessa. Suunnitelman toteutumista arvioidaan sekä kunnan omien toiminnallisten tavoitteiden mittareiden että varhaiskasvatuksen valtakunnallisten laatuindikaattoreiden avulla. Varhaiskasvatuksen henkilöstön osallisuutta ja osaamista toimintamallien päivittämiseksi ja työskentelytapojen uudistamiseksi kehitetään koulutuksen keinoin.